Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

6 Bình luận

  • emo

     

  • emo

  • tầm này ai nghĩ chưa end chỉ có thể là Shioricon đường cùng #akarithuathedeonaoduoc
  • Chưa end nhưng mà: #Akarithuathedeonaoduoc #shiorituoilol
  • Gần như là end game
  • end chua dayemo