4 CUT HERO

4 CUT HERO

Sau khi đánh bại Quỷ vương, Anh hùng của chúng ta đã cứu công chúa và cưỡi ngựa đến chân trời để bắt đầu một cuộc sống mới... Trong những giấc mơ của mình... Anh ấy không biết rằng thất nghiệp và sự tầm thường đang chờ đợi mình.