Bắt Ta Làm Cung Nữ? Ta Liền Cho Bạo Quân Quỳ Ván Giặt Đồ!!!!

 Bắt Ta Làm Cung Nữ? Ta Liền Cho Bạo Quân Quỳ Ván Giặt Đồ!!!!
Ninh Tiêu Tiêu bởi vì chửi mắng nam chủ tiểu thuyết dại gái mà bị xuyên không vào trong sách, trở thành một cung nữ nhỏ bé. Vì muốn trở về thế giới hiện thực mà bị hệ thống ép làm những nhiệm vụ khó đỡ, không ngờ những nhiệm vụ khó đỡ đó lại làm đế vương phúc hắc Lục Lâm Uyên cảm thấy hứng thú. Mà Ninh Tiêu Tiêu cũng không ngờ rằng, Lục Lâm Uyên lại có đọc tâm thuật!!!! Không biết Lục Lâm Uyên sau khi biết được suy nghĩ của Ninh Tiêu Tiêu thì sẽ hành động như thế nào đây?