Mỹ Vị Hựu Bất Thị Ta Đích Thố

 Mỹ Vị Hựu Bất Thị Ta Đích Thố
Ahaha...emo